23/08/2018

Privacy bij OBM Veenendaal

Privacyverklaring

Gegevens OBM Veenendaal B.V.

OBM Veenendaal B.V.
gevestigd te (3905 KC) Veenendaal aan de Zijdevlinderhoek 16
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54320003
telefoonnummer: 0318-548462
contactpersoon voor privacy-zaken is: Robbert Mak
per e-mail zijn wij bereikbaar via: info@obm-veenendaal.nl

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website www.obm-veenendaal.nl
In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met ‘OBM Veenendaal’, ‘ons’, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’. In deze Privacyverklaring wordt met ‘betrokkene’ bedoeld degene van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Website
Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website permanent op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Hierdoor verkrijgen wij inzicht in de wijze waarop en hoe vaak u onze website gebruikt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij zo nodig de website aanpassen waardoor deze optimaal werkt. U kunt cookies verwijderen via uw internetbrowser. U kunt ook via uw internetbrowser instellen dat cookies standaard worden geweigerd.
Wij gebruiken de volgende cookies:
• Google Analytics (verzamelen en analyseren van statistieken). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.
Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld. Deze cookies worden gedurende zes maanden bewaard.

Persoonsgegevens
a. Algemeen en doelen.
De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.
I. Het eerste doel is de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website. Deze gegevens krijgen wij als iemand via onze website het contactformulier invult via de pagina ‘we horen graag van u’. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en contact te houden met de betreffende personen. Wij doen dat op grond van ‘uitvoering overeenkomst’.

II. Het tweede doel is het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met ze sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten en leveranciers, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren.

III. Het derde doel is het optimaal laten functioneren van onze website op grond van ‘gerechtvaardigd belang’.

b. Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken zijn:
• naam, adres, (woon)plaats
• contactpersonen
• telefoonnummer, e-mailadres
• IBAN nummer
• KvK nummer
• BTW nummer
• financiële-, factuur-, en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten
• IP-adres, cookie ID en surfgedrag.

c. Verstrekking aan derden.
Persoonsgegevens van onze klanten verstrekken wij alleen aan anderen dan de bij de overeenkomst betrokkenen, voor zover dat nodig is in het kader van onder a genoemde doelen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw adresgegevens doorgeven aan een van onze freelancers om apparatuur op uw adres af te leveren, op te bouwen en aldaar werkzaam te zijn. Wij verstrekken in ieder geval niet meer persoonsgegevens aan derden dan noodzakelijk is. Voorts verstrekken wij persoonsgegevens aan derden wanneer wij hiertoe worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. OBM Veenendaal heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

d. Onze dienstverleners. Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens. Deze derden verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van OBM Veenendaal.

e. Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende perioden. Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie zoals overeenkomsten bewaren we 6 jaar. Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Onder het kopje ‘cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

f. Van wie krijgen wij persoonsgegevens. Wij verkrijgen persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers.

Cameratoezicht
Wij maken gebruik van bewakingscamera’s. Het enige doel hiervan is het beschermen van onze eigendommen, bezoekers en personeel van onze winkel. Deze belangen wegen zwaarder dan het privacybelang van de personen die mogelijk worden gefilmd. Kortom wij hebben hier een gerechtvaardigd belang bij. Het beeldmateriaal wordt tijdelijk opgeslagen en daarna vernietigd. Het beeldmateriaal wordt in ieder geval niet langer bewaard dan 24 dagen, tenzij er een incident is geweest. Het beeldmateriaal wordt door ons adequaat beveiligd.

Beveiliging van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.
• Informatie en inzage: u kunt bij ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en wij vertellen u graag over hoe en waarom wij de betreffende persoonsgegevens verwerken.
• Rectificatie: mochten wij verkeerde gegevens van u hebben dan passen wij die op uw verzoek aan.
• Vergetelheid: op uw verzoek om wissing van uw persoonsgegevens zijn wij verplicht deze persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat wij voor bepaalde doeleinden verplicht zijn sommige persoonsgegevens te bewaren.
• Beperking: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u van ons verlangen de verwerking te laten beperken.
• Bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht
Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 mei 2018.